Skip to content

REGULAMIN

 

CMENTARZA PARAFIALNEGO

W KATOWICACH - TYSIĄCLECIU DOLNYM


W celu zapewnienia należytej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na jego terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.


I Przepisy ogólne


 1. Cmentarz rzymskokatolicki w Katowicach-Tysiącleciu Dolnym jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Rzymskokatolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

Kościół Katolicki pełni na nim swoją misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.


 1. Właścicielem cmentarza jest parafia rzymskokatolicka pw Poswyższenia Krzyża św. I Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (ul. Mieszka I 6, tel. 32/2547400), na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i utrzymanie zgodne z przeznaczeniem.


 1. Administratorem (zarządcą) cmentarza jest Leszek Kubiś ( tel. 509 144 963).


 1. Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. z późn. zm. oraz pozostałe przepisy prawa państwowego.


 1. Administrator wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.


II Przepisy porządkowe


 1. Cmentarz otwarty jest w godzinach ………. / cała dobę


 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o czystość i porządek na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.


 1. Zabrania się na terenie cmentarza:

- chodzenia po trawnikach i grobach,

- wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych

- wprowadzania psów,

- picia alkoholu i palenia tytoniu,

- jazdy na rowerze,

- wieszania reklam i rozmieszczania ulotek na nagrobkach,

- handlowania i zarobkowania w inny sposób bez zgody Administratora,

- wjeżdżania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem uprawnionych,

- wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich bez zgody administratora,


 1. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty, znicze i wszelkie odpadki należy usuwać z grobów i składać w miejscach do tego przeznaczonych.


III Zasady wykonywania prac i usług na cmentarzu


 1. Wykonywanie wszelkich robót budowlanych, rozbiórkowych, konserwatorskich, prac kamieniarskich, murarskich, kopania grobów, zmiany usytuowania grobów, grodzenia brukowanie, stawianie rzeźb, montaż ławek itp. muszą być wcześniej zaakceptowane przez Administratora, który wyda stosowne zezwolenie na piśmie.


 1. Na ustawienie nagrobka konieczne jest uzyskanie pozwolenia Administratora. Należy przedstawić Administratorowi projekt rysunkowy celem stwierdzenia czy odpowiada wymogom przepisów o zakładaniu i pielęgnowaniu cmentarzy.


 1. Uzyskane pisemne zezwolenie należy przekazać zakładowi kamieniarskiemu przed przystąpieniem do wykonania dzieła, ten zaś oddaje dokument Administratorowi po uprzednim uzgodnieniu z nim terminu prac, aby możliwy był nadzór nad rozpoczęciem i zakończeniem prac.


 1. Zezwolenia są uzyskiwane przez rodzinę pochowanej osoby lub osobę upoważnioną – te osoby uiszczają należną opłatę.


 1. Wszelkie roboty na terenie cmentarza mogą być wykonywane jedynie przez dysponentów miejsc grzebalnych, na zasadach określonych regulaminem, z zaznaczeniem, że dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać roboty we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom.


 1. W przypadku powierzenia przez dysponenta miejsca grzebalnego wykonania robót wybranemu wykonawcy – wykonawca przedkłada Administratorowi pisemne oświadczenie o powierzeniu wykonania robót określonemu wykonawcy.


 1. Uprawniony wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza winien przedstawić Administratorowi w formie odpisu dokumenty potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.


 1. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu z wywozem wszystkich materiałów i odpadów powstałych po robotach.


 1. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.


 1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


 1. O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić na piśmie Administratora cmentarza


 1. ekshumacja zwłok i szczątków dopuszczalna jest w okresie od 16 października do 15 kwietnia i przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych,

 2. ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana :

- na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego,

- na zarządzenie prokuratora lub sądu,

- na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego, w razie zajęcia cmentarza na inny cel

 1. państwowy inspektor sanitarny może zezwolić na dokonanie ekshumacji w innym terminie niż określony w ppkt a.


IV Zasady dysponowania grobem


 1. Na cmentarzu mogą znajdować się:

 1. groby ziemne – tj. doły w ziemi, do których składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią,

 2. groby murowane – tj. doły, w których boki są murowane do poziomu gruntu, do których składa się trumnę ze zwłokami lub urnę,

 3. groby rodzinne – tj. groby przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn,

 4. katakumby – tj. pomieszczenia z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok,

 5. kolumbaria – tj. budowle z niszami przeznaczonymi do składania urn


 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Administratora.


 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.


 1. Upływ okresu 20 lat powoduje, że grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Administrator cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania innego zmarłego.


 1. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione

IV Opłaty


1. Na cmentarzu parafialnym stosuje się i pobiera opłaty wg cennika, w tym między innymi za:

a) udostępnienie miejsca do wykonania grobu na okres 20 lat (pokładne),

b) zachowanie istniejącego miejsca pochówku na kolejny okres 20 lat,

c) rezerwację miejsca grzebalnego,

d) korzystania z infrastruktury cmentarza w związku z budową grobu murowanego,

nagrobka (zwyczajowo 10 % jego wartości) lub wjazdu na teren cmentarza

e) nadzór nad czynnościami wykopania i zasypania grobu


2. Administrator cmentarza pobiera wszelkie opłaty za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych według cennika, który stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.Niniejszy Regulamin zgodny jest z Instrukcją w sprawie pogrzebu wydaną przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego z dnia 4 stycznia 1994 r. i z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.


Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 01.01.2016